Hokkaido

Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd.

Hokkaido office

21-4-8 Kita 19-jo Higashi, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0019, Japan

MAP

Otaru service office

#202 Glandage, 1-1-13 Suminoe, Otaru-shi, Hokkaido 047-0014, Japan